Greenall's Original

SPRIT » GIN

Storbritannien | G&J Greenall | 341 kr/l | 40% | Varunr: 80675

En kraftig internationell prägel står som något av ett epitet för Greenall´s Original London Dry Gin. Kryddorna som används till smaksättningen härstammar från hela världen; enbär från Tyskland, korriander från Marocko, citroner från Spanien och akrits från Java - för att nämna några. Smaken är med andra ord en komplex sådan, med ett flertal nyanser och toner - som dessutom avslutas av en bevarande eftersmak.

Greenall's Original har numera utgått från Systembolagets sortiment.

Användning

Serveras kyld som drinkingrediens.

Färg

Vattenklar.

Smak

Oljig, eldig, ganska neutral smak med liten sötma och viss bitterhet.

Doft

Ren, frisk enbärsdoft.

Priser

700 ml - 239 kr

Drinkar med Greenall's Original

Några passande drinkrecept på Greenall's Original: Razzini, White Lady, Gimlet Cocktail, Christmas Manhattan, Manhattan, Copenhagen Cocktail, Coco Mojito, Intense Bellini, Long Island Beach Tea, Mamie Taylor, Crimson, Geting

Visa samtliga Greenall's Original-drinkar.

Kommentarer

De fyra senaste visas nedan, visa samtliga kommentarer.

20654

SGCAjswRyidy skrev onsdagen den 23 oktober 2019, kl 00:10

Çâåíèãîâî
Ïðèýëüáðóñüå
Íåàïîëü, Èòàëèÿ
Êàéñåðè, Òóðöèÿ
Îçåðî Âåðòåðçåå
Íîéñ
Ìîðîçîâñê
Ìåðñèí, Òóðöèÿ
Ðåéìñ, Ôðàíöèÿ
Áàä-Êëÿéíêèðõàéì
Íîâîóëüÿíîâñê
Òóëóçà, Ôðàíöèÿ
Áîëîíüÿ, Èòàëèÿ
Îäèíöîâî
Ìóðîì
Âèëüäø¸íàó
ßêóòñê
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

20653

nKnmXAegkQsTEBA skrev tisdagen den 22 oktober 2019, kl 21:01

î. Õèîñ
Ìîëîäå÷íî, Áåëàðóñü
Ïðåîáðàæåíñêîå
Ãóáêèí
Ñòðîâîëîñ, Êèïð
Åêàòåðèíáóðã
Äçåðæèíñê
Áèëçåí
Àáäóëèíî
Ñàí-Ëóèñ
Áåðäñê
Ñåéøåëû
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí)
Ìóðñèÿ, Èñïàíèÿ
Àìàäîðà, Ïîðòóãàëèÿ
Jamaica
Êóðñêàÿ îáëàñòü

20652

UCIeGDkobjAS skrev tisdagen den 22 oktober 2019, kl 16:29

Íèæíåêàìñê
Ëþáåðöû
Òàèëàíä
Íèæíåêàìñê
Òåíåðèôå Þã
Õèìêè
Ôóýðòåâåíòóðà
Äîìîäåäîâî
Îëíàè-Ñó-Áóà
Áèðìèíãåì
Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé
×åáîêñàðû
Ïîðòóãàëèÿ
Áàëè-Óëóâàòó
Òåïëèöå
Ìåêêà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
Àëìàäà, Ïîðòóãàëèÿ
Íîâàðà

20651

oedRHTZRQ skrev tisdagen den 22 oktober 2019, kl 10:11

Áóòûðñêèé ðàéîí
Âèëà-Íîâà-äè-Ãàÿ, Ïîðòóãàëèÿ
Êóðãàí Ñåâåðíûé ðàéîí
Íîâîøàõòèíñê
Ïõè-Ïõè, Òàèëàíä
Êàçàíü
Øâåéöàðèÿ ÂÈËËÀÐ
Èòàëèÿ
Íîâîêóéáûøåâñê
Ìàðôèíî
Îçåðî Âåðòåðçåå
Àëìà-Àòà (Àëìàòû)
Ìîñêâà Êîñèíî-Óõòîìñêèé
Òàíçàíèÿ, Çàíçèáàð
Ìàðüèíî
Æåçêàçãàí, Êàçàõñòàí
Êîçåëüñê
Æåçêàçãàí, Êàçàõñòàí

Tyck till

Medlem!? Logga in fr att inte vara anonym!

Relaterat

Kanske lmpligt...

Lgg till Greenall's Original i "mina drycker"

Liknande produkter inom gin

Beefeater London Dry Gin  Storbritannien | 356 kr/l
Bombay Sapphire London Dry Gin  Storbritannien | 399 kr/l
Gibson's London Dry Gin  Storbritannien | 284 kr/l
Gilbey's Special Dry Gin  Storbritannien | 299 kr/l
Gordon's London Dry Gin  Storbrittanien | 135 kr/l
Greenall's Original  Storbritannien | 341 kr/l
Hendrick's Gin  Storbritannien | 570 kr/l
Larios Dry Gin  Spanien | 327 kr/l
London Hill Gin  Storbritannien | 341 kr/l
Plymouth Gin  Storbritannien | 384 kr/l
Pure Arctic London Dry Gin  Sverige | 325 kr/l
Riverside London Dry Gin  Storbritannien | 500 kr/l
Seagram's Extra Dry Gin  USA | 370 kr/l
Silver Top London Dry Gin  Nederländerna | 284 kr/l
Star Dry Gin  Norge | 283 kr/l
Star Ruby  Sverige | 299 kr/l
Svensk Gin  Sverige | 313 kr/l
Svensk Gin Platinum  Sverige | 356 kr/l
Swordsman London Dry Gin  Storbritannien | 279 kr/l
Tanqueray London Dry Gin  Storbritannien | 384 kr/l
Tärnö Gin  Sverige | 356 kr/l
Whitley Neil Gin  Storbritannien | 311 kr/l