Nursey Fizz

DRINKAR » ALKOHOLFRI DRINK

Nursey Fizz är en enkel men ofta uppskattat alkoholfri drink - som trots sina förutsättningar har en vuxen touch. Då olika vinglas ofta skiljer sig i storlek så anger vi inga exakta mängder, utan endast proportionerna, i detta drinkrecept. Garnera gärna med en apelsinskiva på kanten.

Nursey Fizz's drinkrecept

Apelsinjuice
Ginger ale

Vad som skall göras

Häll lika delar apelsinjuice och ginger ale i ett vinglas, med iskuber och rör om.

Taggar för Nursey Fizz

enkel  

Verktyg: spara, dela & web2.0:a

Kommentarer

De fyra senaste visas nedan, visa samtliga kommentarer.

921

oaOHGBmFTAvOXeuVFa skrev onsdagen den 22 maj 2019, kl 06:06

Øàëÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êèðîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàí-Ôåëèïå-äå-Ïóýðòî-Ïëàòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äðàìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàëüñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñëîáîçèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àëáåíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîíãñáåðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
øéã¸ëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Êîìèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëèâíû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàëàíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âûêñà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëþøíÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õà÷ìàç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðîêîïüåâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàçãðàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×îëïîí-Àòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìöõåòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òîêòîãóë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåëüñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

920

Daviddiolf skrev onsdagen den 22 maj 2019, kl 06:03

Hi! buy valtrex great web page.

919

FlexiRentwek skrev onsdagen den 22 maj 2019, kl 03:53

Innsbruck - Anrainer emp

918

YHCHxGziQJvgfdPFYC skrev onsdagen den 22 maj 2019, kl 03:20

Çàãðåá êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãóäàóòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðèìàâñêà-Ñîáîòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåñòåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îðëåàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàìíèê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàðàíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëèïòîâñêè-Ìèêóëàø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íåéìåãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ñåáó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñëàòèíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õûðäàëàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êèñëîâîäñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èêèòîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîøàõòèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàëëå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òðàíñèëüâàíèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóðëåíãå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áðþããå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
À÷èíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Âîéêîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âûðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåëåíüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Åññåíòóêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

Tyck till

Medlem!? Logga in fr att inte vara anonym!